Priorytetem transparentność działań

Zastępcy szefów Sztabów Generalnych Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski spotkali się 28 marca br. w Warszawie. Gospodarzem spotkania był zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Krzysztof Król.
Podczas rozmów stronę polską reprezentował także szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 gen. bryg. Jan Rydz. Było to pierwsze w historii wzajemnych kontaktów wojskowych spotkanie zorganizowane w formule czterostronnej.

Głównym tematem rozmów była problematyka transparentności ćwiczeń i działań wojskowych. Generał dywizji Krzysztof Król poinformował delegatów o zmianach w zakresie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Wspomniał, że nowy system zapewni zdolności do prowadzenia działań połączonych, będzie kompatybilny ze strukturą dowodzenia NATO, a także doprowadzi do usprawnienia mechanizmów współdziałania w sytuacjach ewentualnego kryzysu i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Ponadto zastępca szefa Sztabu Generalnego WP poinformował o utworzeniu nowej, 18 Dywizji Zmechanizowanej, w której skład ma wejść jedna, nowo formowana oraz dwie już istniejące brygady. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w południowo-wschodnim regionie Polski, a przez to także równomierne rozmieszczenie jednostek wojskowych na terytorium całego kraju.

Polska strona przedstawiła także plany modernizacyjne, których realizacja pozwoli na zwiększenie zdolności obronnych Wojska Polskiego, a przede wszystkim wymianę przestarzałego, postsowieckiego sprzętu.

Delegacja litewska przedstawiła zmiany w systemie dowodzenia silami zbrojnymi oraz kierunki współpracy międzynarodowej i zaangażowanie w misje, operacje i ćwiczenia realizowane poza granicami kraju.

Przebieg reform sił zbrojnych w swoim państwie omówiła strona ukraińska, jednocześnie podkreślając znaczenie współpracy z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polski i Litwy, w procesie podwyższania zdolności obronnych ich kraju.

Zastępca szefa Sztabu Generalnego SZ Republiki Białorusi za priorytet uznał obniżenie napięcia między sąsiadami poprzez transparentność działań. Deklarował także otwarcie na współpracę i rozwój dobrych stosunków w regionie.

Rozmawiano także o międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, które przeprowadzone zostaną na terenie Polski w 2019 roku m.in. Dragon19, a także w przyszłym roku – Anakonda20.

W czasie spotkania zgłoszono inicjatywę wspólnego udziału narodowych drużyn w zawodach sportowych organizowanych w sierpniu br. w Mławie, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przypadającej w tym roku.

Podkreślono znaczenie transparentnego współdziałania na rzecz utrzymania pokoju i stabilizacji w regionie poprzez budowę wzajemnego zrozumienia i zaufania.

SGWP.WP.MIL.PL

Więcej postów