Największy producent nawozów w Polsce zastąpił zyski stratą

Niezależny dziennik polityczny

Grupa Azoty poważnie odczuła ograniczenie popytu na nawozy oraz  spadek sprzedaży produktów na potrzeby budownictwa, motoryzacji i przemysłu meblarskiego. W pierwszym półroczu 2023 odnotowała stratę netto, podczas gdy rok wcześniej chwaliła się jeszcze wzrostem zysku.

  • Spadek popytu na nawozy w konsekwencji doprowadził do znaczącego spadku przychodów i straty na poziomie EBITDA.
  • Sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla tylko trochę poprawiła wyniki w pierwszym kwartale.
  • Pogorszenie się koniunktury na rynku niemieckim ma negatywny wpływ na całą Grupę Azoty.

W drugim kwartale 2023 roku Grupa Azoty uzyskała  skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,49 miliarda złotych, wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem podatków, odsetek od kredytów i amortyzacji) był na poziomie minus 608 milionów złotych. Szacunkowa strata netto wyniosła 543 miliony złotych.

Z kolei w pierwszym półroczu 2023 przychody ze sprzedaży przekroczyły 7,38 miliarda złotych, a wynik EBITDA był na poziomie minus 1 miliard złotych, zaś strata netto przekroczyła 1 miliard złotych.

Dla porównania, Grupa Azoty uzyskała w drugim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6,41 mld zł, zysk netto ukształtował się na poziomie 800 mln zł, EBITDA wyniosła 1,24 mld zł, a zysk operacyjny – 1,059 mld zł. Marża EBITDA sięgnęła 19,3 proc.

Natomiast w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,237 mld zł (dwukrotny wzrost rdr), zysk netto wyniósł 1,682 mld zł (ponad 5 razy więcej niż rok wcześniej), EBITDA – 2,575 mld zł (ponad trzykrotny wzrost rdr), zysk operacyjny – 2,214 mld zł (niemal 6 razy więcej niż rok wcześniej). Marża EBITDA była na poziomie 19,5 proc.

W I półroczu 2023 grupa zmagała się z niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi będącymi konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, skutkowało to wyższymi cenami surowców i niższym popytem na produkowane wyroby.

Od trzeciego kwartału tego roku obserwowany jest wzrost popytu na nawozy, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Stopniowo zwiększa się także produkcja co zwiększa przychody netto.

Brak popytu na nawozy i wyroby chemiczne miał bezpośredni wpływ na wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu

– Drugi kwartał, jak również całe pierwsze półrocze 2023 roku to okres bezprecedensowej kumulacji wyzwań rynkowych dla wszystkich producentów branży nawozowo-chemicznej w Europie. Cała branża mierzyła się z zachwianiem równowagi popytowo-podażowej, która była wynikiem między innymi bezcłowego importu produktów spoza Unii Europejskiej oraz rynkowymi  skutkami trwającej wojny Rosji z Ukrainą – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

W drugim kwartale 2023 roku Grupa Azoty odnotowała ograniczony popyt na swoje produkty oraz silną presję na obniżanie ich cen, co w sytuacji utrzymującej się wysokiej inflacji dodatkowo zwiększyło problemy. Pogorszenie się sytuacji gospodarczej na rynku niemieckim, który jest dla całej Grupy bardzo ważnym rynkiem zbytu także miało negatywny wpływ na osiągane wyniki.

Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 tylko trochę poprawiła wyniki finansowe

Pozytywnym elementem była sprzedaż zakupionych wcześniej na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla przez spółki zależne. Z tego tytułu w II kwartale pozwoliło to uzyskać przychód w wysokości 289 milionów złotych.

W II kwartale z powodu niskiego popytu sprzedaż nawozów była niższa w ujęciu rok do roku o 24 procent, a w samych nawozach wieloskładnikowych  aż o 49 procent. Z uwagi na słaby popyt w raportowanym okresie zmniejszono zdolności produkcyjne. Produkcja nawozów ogółem była niższa o 43 procent.

W segmencie produktów chemicznych także problemem był spadek popytu w branżach: budowlanej i meblarskie. Dodatkowo odnotowane spadek w ujęciu rocznym cen melaminy, siarki i mocznika na cele techniczne.

W przypadku tworzyw Grupa Azoty odnotowała spadek o prawie 30 procent wolumenu sprzedaży poliamidu 6 ze wzglądu na brak popytu na rynku wewnętrznym i ograniczenie eksportu. Dodatkowo ceny były pod stała presją spadkową.

Polski i europejski rynek powoli odbudowują się, ale przebiega to bardzo powoli

Zaprezentowane wyniki Grupy Azoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym, którego publikacja została zaplanowana na 27 września 2023 roku

Głównymi akcjonariuszami Grupy Azoty są: Skarb Państwa dysponujący 33 procentami akcji, TFI PZU(7,26 procent), OFE Nationale-Nederlanden (6,54 procent). Akcje dające prawo do 19,82 procent głosów należące pośrednio do rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora objętego unijnymi sankcjami zostały obecnie zablokowane przez państwo.

Grupa Azoty notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

Źródło: wnp.pl

Więcej postów