PiS chce walczyć z dyskryminacją homoseksualistów. We wtorek uchwałą wprowadzą w Polsce tolerancję

Dziennik polityczny
Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektem uchwały, której celem jest wyeliminowanie w stopniu jak najwyższym dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. I tak „prawicowy” PiS będzie walczył m.in. z dyskryminacją homoseksualistów w Polsce. W dodatku chcą usunąć dyskryminację… uchwałą. Śmiech na sali.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030”. Program ten wyznacza cele i priorytety działań.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, zakres działań przewidzianych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030 obejmuje w szczególności: podnoszenie świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; współpracę z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Zlikwidują dyskryminację uchwałą

W uzasadnieniu do projektu uchwały przypomniano, że ogólnym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie w jak najwyższym stopniu dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Oznacza to konieczność oddziaływania na tworzenie i stosowanie prawa, ład instytucjonalny oraz zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązujących aktach prawa krajowego i międzynarodowego.

„Polityka państwa na rzecz równego traktowania wymaga kompleksowego, ponadsektorowego podejścia, przełamującego dotychczasowe schematy. Konieczne jest ustanowienie całościowych ram polityki krajowej na rzecz równego traktowania. Taką właśnie rolę ma pełnić drugi Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania” – napisano w uzasadnieniu.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania obejmuje politykę antydyskryminacyjną, zabezpieczenia społeczne, pracę, edukację, zdrowie, budowanie świadomości, dostęp do dóbr i usług, gromadzenie danych, badania oraz koordynację.

„W ubiegłych latach funkcjonował w Polsce Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016” – napisano w uzasadnieniu. „W latach 2017–2018 Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016 został poddany ewaluacji przez specjalny Międzyresortowy Zespół Monitorujący Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania, jak i zewnętrznego wykonawcę. Przeprowadzone ewaluacje wskazały m.in., że niniejszy Program stanowił istotny instrument w realizacji w Polsce polityki równego traktowania; stworzył okazję do kompleksowej oceny bieżącego stanu przestrzegania zasady równego traktowania oraz ewentualnego wskazania obszarów wymagających poprawy i powinien być kontynuowany” – dodano.

NCZAS.COM