USA nałożyły na Rosję sankcje za próbę otrucia i uwięzienie Nawalnego

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 12, 2021: Russian opposition activist Alexei Navalny appears at a hearing into the case over his defamation of WWII veteran Ignat Artyomenko at Moscow's Babushkinsky District Court. Video screen grab. Press Office of Moscow's Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Àëåêñåé Íàâàëüíûé â Áàáóøêèíñêîì ñóäå âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ äåëà î êëåâåòå â îòíîøåíèè âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èãíàòà Àðòåìåíêî. Ñíèìîê ñ âèäåî/Ïðåññ-ñëóæáà Áàáóøêèíñêîãî ñóäà/ÒÀÑÑ ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Amerykańskie władze ogłosiły we wtorek nałożenie sankcji na rosyjskich urzędników oraz rosyjskie przedsiębiorstwa i instytucje w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego oraz jego późniejszym uwięzieniem.

Administracja Joe Bidena poinformowała, że sankcjami zostało objętych siedmiu wysokich urzędników państwowych.  Grozi im m.in. zamrożenie aktywów. Ponadto na 14 podmiotów związanych z produkcją środków biologicznych i chemicznych w Rosji nałożono środki „karne”. Dotyczą one 13 podmiotów komercyjnych i rządowego instytutu badawczego.

Amerykanie nie upublicznili od razu listy osób i podmiotów objętych sankcjami – ma ona zostać ujawniona jeszcze we wtorek.

Jeden z wysokich urzędników administracji USA powiedział agencji Associated Press, że amerykański wywiad stwierdził z dużą pewnością, że za próbą otrucia Nawalnego bojowym środkiem chemicznym Nowiczok w sierpniu ub. roku stała rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa.

Amerykanie ponowili wezwanie o uwolnienie Nawalnego z więzienia. Działania USA były koordynowane z Unią Europejską, której sankcje nałożone w związku z uwięzieniem Nawalnego zaczęły obowiązywać od wtorku. Jak podawaliśmy, zakazem wjazdu i zamrożeniem aktywów objęci zostali: szef Komitetu Śledczego, który podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi – Aleksandr Bastrykin, prokurator generalny Igor Krasnow, dowódca Gwardii Narodowej Wiktor Zołotow oraz szef służby więziennej (FSIN) – Aleksandr Kałasznikow.

Jeszcze przed ogłoszeniem sankcji przez USA minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Moskwa odpowie tym samym na jakiekolwiek nowe sankcje w związku ze sprawą Nawalnego.

Jak stwierdza agencja AP, dzisiejsze sankcje są pierwszymi nałożonymi na Rosję przez administrację Joe Bidena. To prawdopodobnie nie koniec, ponieważ Amerykanie obwiniają Rosję o masowy cyberatak na oprogramowanie SolarWinds, próby ingerowania w wybory w USA w 2020 roku oraz zaoferowanie talibom nagrody za zabicie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie.

  Czołowy krytyk Kremla Aleksiej Nawalny wrócił w połowie stycznia br. do Moskwy z Berlina, gdzie był leczony po otruciu chemicznym środkiem bojowym „Nowiczok”  . Na lotnisku Szeremietiewo podczas kontroli paszportowej    został zatrzymany  . Decyzją sądu    umieszczono go w areszcie na 30 dni  , a 2 lutego br.    odwieszono mu wyrok 3,5 lat kolonii karnej z 2014 roku za domniemane malwersacje finansów firmy Ives Rocher  . 20 lutego sąd apelacyjny    podtrzymał tę decyzję  . Po zaliczeniu w poczet kary okresu spędzonego w areszcie domowym Nawalny ma spędzić za kratami jeszcze 2,5 roku.

W piątek rosyjskie władze potwierdziły, że    Aleksiej Nawalny został przeniesiony do kolonii karnej  . Nie powiedziano jednak, gdzie dokładnie będzie odbywał wyrok.

Według nieoficjalnych doniesień rosyjski opozycjonista  trafił do kolonii karnej IK-2 w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim  . „To najgorsza kolonia karna w Rosji” – twierdzi telewizja „Dożd”.

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*