Żołnierz na urlopie za granicą za zgodą dowódcy

Niezależny dziennik polityczny

Zbliża się okres urlopowy  i część  żołnierzy zawodowych  ma zamiar  wyjechać na wypoczynek  za granicę.  Właśnie  ukazał się projekt  rozporządzenia  MON w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy w celach prywatnych.  Zgłosić  ten zamiar  należy na co najmniej 10 dni przed przekroczeniem  granicy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.

 Jest to akt wykonawczy do  art. 340 ust. 10 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347). W tych przepisach,  nałożono  na żołnierza, podobnie zresztą jak w poprzedniej ustawie pragmatycznej, obowiązek poinformowania pisemnie dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe, o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach prywatnych. 

 Niezbędne elementy zgłoszenia

Zgłoszenie  odbywa  się  za pośrednictwem kancelarii jednostki wojskowej lub elektronicznego obiegu dokumentów.  Powinno zawierać:

  • stopień, imię i nazwisko żołnierza zawodowego,
  • wskazanie zamierzonego miejsca wyjazdu i pobytu za granicą,
  • wskazanie zamierzonego terminu wyjazdu i czasu pobytu za granicą,
  • określenie celu wyjazdu i pobytu za granicą.

 Taką informację żołnierz będzie zobowiązany złożyć na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu za granicę ( obecnie 7 dni), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy. W ocenie  MON, zaproponowany termin umożliwi pełne przeanalizowanie informacji.  

Natomiast w przypadku wyjazdów w ramach małego ruchu granicznego zaproponowano, aby w informacji żołnierz zawodowy podawał jednorazowo wyjazdy planowane w ciągu całego roku kalendarzowego. Ma to ułatwić i uprościć procedury. W dotychczasowych regulacjach,  takiej potrzeby nie było. Jak czytamy w  uzasadnieniu  projektu rozporządzenia, rozwiązanie to wpisuje się w oczekiwania żołnierzy zawodowych.

Dowódca  może nie wyrazić  zgody

Dowódca jednostki wojskowej może, w drodze decyzji zakazać żołnierzowi zawodowemu wyjazdu za granicę, z uwagi na sprawy  organizacyjne lub z obawy, że mogą  być  naruszone  przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.  W tej sprawie  może zwrócić się o wydanie opinii do odpowiedniej  jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny przewidują możliwość wniesienia odwołania przez żołnierza zawodowego,  z pominięciem drogi służbowej, do bezpośredniego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej, który wydał kwestionowaną decyzję. 

Ponadto zaproponowano, aby o sposobie rozstrzygnięcia odwołania, żołnierz zawodowy był informowany bezzwłocznie, pisemnie lub elektronicznie, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, który wydał decyzję  odmowy wyjazdu. Przyjęte rozwiązanie oparte jest na dotychczasowej praktyce i wpisuje się w oczekiwania zarówno komórek kadrowych, jak i samych żołnierzy zawodowych.

Nowe przepisy  mają wejść  w życie  po 14 dniach  od publikacji w Dzienniku  Ustaw.  I wszystko wskazuje, że  zaczną  obowiązywać jeszcze  przez wakacjami. Do tego  czasu  będzie  obowiązywać rozporządzeniem MON z 18 marca 2004 r. w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową (Dz. U. z 2004 r. poz. 520 oraz z 2008 r. poz. 247). W ocenie projektodawców, nowe regulacje niewiele się  różnią  od poprzednich.  R.Ch.

Źródło: portal-mundurowy.pl

Więcej postów