Zarobki w wojsku 2020. Ile zarabia żołnierz? Zobacz, ile od szeregowca do generała.

Zarobki w wojsku 2020. Ile zarabia żołnierz? Zobacz, ile od szeregowca do generała. W ostatnich latach wielu młodych ludzi zdecydowało się na pracę w wojsku. Armia kusi wszystkich chętnych stałym i pewnym zatrudnieniem. Stąd wiele osób zadaje sobie pytanie: ile zarabia żołnierz? Sprawdźcie, jak wyglądają zarobki w wojsku w 2020 roku.

Dowcip: co ma żołnierz pod łóżkiem? Sprzątać.

Otóż nie w tych czasach. Dziś wojsko jest tylko zawodowe i nawet nie pilnuje koszar, od tego są wartownicy najętych firm ochroniarskich.

Zadaniem żołnierza jest walka. Jednak poza misjami nie pełni on tej roli. To co robi? Ćwiczy, a raz po raz pomaga przy klęsce. Przejrzyj, co dostaje za ćwiczenia i klęski – oprócz niskiego wieku emerytalnego i pewności zatrudnienia.

ZAROBKI W WOJSKU 2020

WYNAGRODZENIE ZA MISJE

Wojskowi, którzy biorą udział w misjach, dostają ok. 5.000 zł miesięcznie oprócz otrzymywanej w Polsce pensji zależnej od stopnia.

Poza tym żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa na stanowiskach w polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych otrzymują:

 • należność zagraniczną w walucie zagranicznej;
 • jednorazowy zasiłek adaptacyjny w walucie obcej;
 • prawo do lokalu;
 • dodatek wojenny, gdy wykonuje zadania w strefie działań wojennych.

DODATEK SPECJALNY

Przysługuje za loty, służbę na okrętach, nurkowanie, skoki ze spadochronem, fizyczne zwalczanie terroryzmu i szkolenie, niektóre czynności w żandarmerii, służbę w wywiadzie i kontrwywiadzie, rozminowywanie i oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych, służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, pomaganie przy klęskach.

 • piloci – za loty od 750 do 2.700 zł + zwiększenie za F-16 od 300 do 2.250 zł;
 • marynarze – za służbę na morzu 225-900 zł;
 • spadochroniarze – za skoki od 300 zł;
 • saperzy – za rozminowywanie – do 900 zł.

DODATEK SŁUŻBOWY

Przysługuje za pełnienie służby na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych.

Przykłady:

  • kontroler ruchu lotniczego 450-900 zł;
  • radca prawny 300-900 zł;
  • lekarz, dentysta 150-1500 zł;
  • dowódca batalionu, dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi, komendant szkoły podoficerskiej 150-300 zł.

DODATEK MOTYWACYJNY

 • 105 zł – trzecia klasa kwalifikacyjna;
 • 150 zł – druga klasa kwalifikacyjna;
 • 255 zł – pierwsza klasa kwalifikacyjna;
 • 405 zł – klasa mistrzowska.

Ponadto, żołnierze zawodowi pełniący służbę w uczelniach wojskowych i instytutach naukowych mogą otrzymać dodatek funkcyjny w związku z powierzeniem funkcji wybieralnych (np. dziekan).

DODATEK FUNKCYJNY

To stały dodatek przyznawany w razie powierzenia funkcji organu jednoosobowego uczelni wojskowej lub jego zastępcy w kwocie do 3.300 zł albo w razie powierzenia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej tej uczelni lub jego zastępcy w kwocie do 2.250 zł.

DODATEK KOMPENSACYJNY

Minister może wyznaczyć żołnierza zawodowego na stanowisko zaszeregowane o 2 lub więcej stopni etatowych wyżej – wtedy żołnierzowi przysługuje dodatek kompensacyjny. Jego wysokość stanowi różnicę między uposażeniem zasadniczym na tym stanowisku a kwotą otrzymywaną poprzednio.

ZA DODATKOWE OBOWIĄZKI

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje żołnierzowi, któremu na co najmniej 2 miesiące powierzono dodatkowe obowiązki na wakującym stanowisku lub na stanowisku, na którym inny żołnierz nie wykonuje zadań, bo np. skierowano go za granicę lub na kurs. A ponadto – za wykonywanie czynności wykraczających poza zakres stałych zadań żołnierza.

DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE

Ogół żołnierzy ma prawo dodatkowo do 1/12 rocznego uposażenia zasadniczego ze stałymi dodatkami. Jest wypłacane w I kwartale.

 • Po 20 latach – 75 proc. miesięcznego uposażenia zasadniczego ze stałymi dodatkami.
  I dalej – im dłużej, tym więcej.
 • Po 40 latach – 300 proc.

NAGRODY UZNANIOWE

Są przyznawane przez dowódców jednostek wojskowych w szczególności za przejawianie inicjatywy w służbie, a także wykonywanie zadań wymagających dużego nakładu pracy (poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych).

Ponadto – m.in. tytułem zastępstwa za nieobcego żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

ZA PRZENIESIENIE SŁUŻBOWE

Z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi przesiedlającemu się do nowego miejsca pełnienia służby przysługują: diety dla niego i rodziny za przejazd i pierwszą dobę pobytu, ryczałt z tytułu przeniesienia, zasiłek osiedleniowy, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, z którym zawarto pierwszy lub drugi kontrakt na pełnienie służby stałej – w wysokości miesięcznego uposażenia z dodatkami stałymi.

ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE

Żołnierzowi przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę albo w pobliskiej. W sytuacji braku możliwości przydzielenia mu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego może on liczyć na wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

GRATYFIKACJA URLOPOWA

Jest wypłacana żołnierzowi w związku z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji uwzględnia się też współmałżonka i dzieci.

DODATEK ROZŁĄKOWY

Żołnierzom w rozłące z rodziną przysługuje dodatek w wysokości 18-krotności miesięcznej diety.

ZAPOMOGI ŻOŁNIERSKIE

Udzielane są żołnierzom w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych.

W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY

Odprawa przysługuje w wysokości:

 • po roku służby – 100 proc.,
 • po 5 latach służby – 200 proc.,
 • po 10 latach – 300 proc. uposażenia zasadniczego ze stałymi dodatkami należnego w ostatnim dniu służby.
 • Odprawa rośnie o 20 proc. za każdy rok służby ponad 10 lat – do 600 proc. uposażenia (po 25 latach).

PRZEZ ROK PO ZWOLNIENIU

Co miesiąc przez rok po zwolnieniu ze służby uposażenie przysługuje żołnierzowi z co najmniej 15-letnim stażem służby. Podstawę wymiaru stanowi uposażenie należne na ostatnim stanowisku. Żołnierz może pobrać je za cały rok z góry. Z tym ze pobieranie uposażenia zawiesza świadczenie emerytalne.

ODPRAWA POŚMIERTNA

W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby mu przy zwolnieniu ze służby, a także pozostałe należności przysługujące z tytułu zwolnienia – z wyjątkiem uposażenia wypłacanego co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby.

gk24.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*