Szef SG WP gen. Mieczysław Gocuł: wkrótce zaczynamy szkolenie batalionu OUN

Wczoraj odbyło się spotkanie wicepremiera Tomasza Siemoniaka z szefem Sztabu Generalnego WP generałem Mieczysławem Gocułem i Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lechom Majewskim podczas którego były omówione kwestia szkolenia w Polsce ok. 60 ukraińskich instruktorów.

 

Po spotkaniu szef SG WP gen. Mieczysław Gocuł oświadczył, że dostał polecenia od Pana wicepremiera Tomasza Siemoniaka zorganizować szkolenie ukraińskich dowódców batalionów ochotniczych „Azow”, „Przykarpacie”, „Charków”, „Ajdar” i batalionu OUN.

Pierwsze szkolenie rozpocznie się 29 czerwca. Weźmie w nim udział ok. 10 ukraińskich dowódców, którzy zapoznają się z polskim systemem szkolenia podoficerów z różnych rodzajów sił zbrojnych. Będą oni przebywali w kilku jednostkach wojskowych na terenie kraju.

We wrześniu na miesięczne szkolenie przyjedzie kolejnych ok. 20 żołnierzy, oni przygotują już ramy zmian, w zasadach szkolenia podoficerów, które być może będą mogły być w przyszłości wprowadzone w ukraińskiej armii.

W październiku na miesięczne szkolenie przyjedzie do Polski ok. 30 instruktorów, którzy nauczą się jak szkolić żołnierzy w oparciu o natowskie standardy.

Szkolenia będą odbywały się w ramach natowskiego programu DEEP – Ukraine (Defence Education Enhancement Program). Polska bierze w nim udział wspólnie z kilkoma innymi krajami Sojuszu. Jego celem jest dostosowanie szkolnictwa wojskowego Ukrainy do standardów NATO.

Marcin Szymański

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

26 Komentarze

 1. Pisa?em i b?d? pisa? dalej, Minister Obrony Narodowej ( Jego nazwisko nie przechodzi mi przez gard?o) i pozostali rz?dz?cy w bardzo dziwny sposób lobbuj? potomków UPA. Tym osobnikom nale?y si? przyjrze? z uwag? bo to co robi? bardzo szkodz? Polsce,Narodowi Polskiemu, pluj?c jednocze?nie tym co zgin?li na Wo?yniu. Jest to wstr?tne i ohydne!

 2. No i co wy na to ?

  To nie s? ?adne plotki.

  Ministrem Obrony Narodowej jest Ukrainiec Tomasz Siemoniuk, syn przesiedle?ca w czasie operacji „Wis?a”.

  Jego doradc? jest te? Ukrainiec dr Janusz Onyszkiewicz (by? dwukrotnie ministrem Obrony Narodowej), którego stryjMyros?aw Onyszkiewicz ps. „Orest”, by? w Polsce w latach 1944-1948 , g?ównodowodz?cym UPA i skazany zosta? na kar? ?mierci za zbrodnie. [Tak, wtedy karano za zbrodnie na narodzie polskim… – admin]

  W Radzie Krajowej IPN jest Ukrainiec dr Grzegorz Motyka – autor wielu ksi??ek wybielaj?cych UPA ze zbrodni.

  W Oddzia?ach wojewódzkich IPN, czo?owa kadra sk?ada si? z Ukrai?ców, g?ównie pion ?ledczy IPN, który maj?c ponad 100 prokuratorów, grzebie si? na cmentarzach, a przez 25 lat nie skaza? ani jednego bandyty z UPA. Odwrotnie: wszystkich bandytów z UPA, skazanych w czasie operacji „Wis?a” za zbrodnie na kar? ?mierci, IPN jednostronnie, bez wyroków s?dowych – zrehabilitowa? i zaliczy? ich do „Osób represjonowanych przez PRL ze wzgl?dów politycznych”. Uzna? wi?c ich za ruch niepodleg?o?ciowy tak, jak teraz Poroszenko uzna? banderowców na Ukrainie.

  Nikt nie liczy, ilu jest Ukrai?ców na stanowiskach ministrów, wiceministrów, wojewodów, wicewojewodów, marsza?ków, czy prezydentów miast. A przecie? w PiS zast?pca Jaros?awa Kaczy?skiego jet te? Ukrainiec – Marek Kuchci?ski, odznaczony przez Juszczenk? Orderem „Za Zas?ugi” dla Ukrainy. To s? fakty, a nie plotki i kiedy? obudza si? ?lepi politycy polscy z r?k? w nocniku, albo z g?ow?. [Raczej bez g?owy

 3. Wyprzeda? Ukrainy

  Neobanderowska junta w Kijowie jak na wzorowych neolibera?ów (podobno doradza im albo nied?ugo b?dzie to robi? sam Leszek Balcerowicz) przysta?o energicznie zabra?a si? do prywatyzowania publicznych aktywów. CIA wraz z tajnymi s?u?bami krajów wasalnych to nie organizacje charytatywne i za tak sprawnie przeprowadzony przez nie coup d’etat nale?y im si? odpowiedConcorde Capital, kluczowa Ukrai?ska firma brokersko-inwestycyjna poinformowa?a swoich klientów, ?e w?adze w Kijowie zaakceptowa?y list? firm do „prywatyzacji”.

  Oto niektóre pozycje z listy na której znajduje si? 285 pa?stwowych aktywów:

  – 78 % udzia?ów w GenCo Centrenergo (CEEN UK) oraz 25 procent udzia?ów GenCo Donbasenergo (DOEN UK ) – obie firmy to ogromne zak?ady/monopole energetyczne.

  – Kopalnie w?gla na zachodniej Ukrainie oraz 17 % udzia?ów w Donieckiej Zasiadko Coal Mine.

  Poroszenko z Jaceniukiem pozb?d? si? równie? kilkunastu portów, w tym tych w Odessie oraz firm, których prywatyzacja do tej pory by?a zabroniona.

  „Rz?d” w Kijowie jak ka?da neoliberalna kleptokracja decyzj? swoj? argumentuje tym, ?e pozostanie tych aktywów w r?kach pa?stwowych jest „nieefektywne” i „korupcjogenne”.

  Nikomu w Kijowie nie przeszkadza fakt, ?e kraj znajduje si? w stanie wojny i ceny uzyskane za kluczowe dla gospodarki monopole (tylko na takich zale?y „inwestorom”) mog? by? jedynie skarajnie zani?one. Najprawdopodobniej taki by? plan od samego pocz?tku.

  Cz??? z wystawionych na sprzeda? aktywów znajduje si? ca?y czas poza zasi?giem banderowskiej junty w Kijowie i musz? by? dopiero zdobyte/zagrabione na drodze militarnej ale, ?e dost?pu do nich broni? uzbrojone oddzia?y, a nie bezbronne kobiety i dzieci zadanie postawione neonazistom z brygadyAzow nosz?cych dumnie emblematy UPA i Wafen SS mo?e okaza? si? dla nich niewykonalne.

  Janukowycz tak szybko po?egna? si? z w?adz? poniewa? nierozwa?nie postanowi? dogada? si? z Chinczykami omijaj?c w procesie decyzyjnym Rosj? i co najwa?niejsze USA. Dlatego tak szybko zorganizowano mu zamach stanu a wszystkie decyzje mówi?c kolokwialnie „odkr?cono”. Pisa?em o tym zagadnieniu bardzo szeroko przy okazji http://blog.wintm.pl/2014/06/05/pax-americana-i-zabojcze-chinskie-fdi/ .

  Porty nad Morzem Czarnym w które CHRL chcia?a zainwestowa? miliardy Euro aby sprawniej sprowadza? z Ukrainy jej surowce omijaj?c konrolowane przez Anglo-Amerykanów rynki i uk?ady mafijne w?a?nie zostaj? „prywatyzowane”. Ukrland Farming z którym Chi?czycy podpisali ogromny kontrakt na dostawy kukurydzy ?ami?c ameryka?ski monolpol na dostawy do tego kraju ju? w 2014 znalaz? si? w zainteresowaniu Amerykanskiego giganta Cargill, który naby? ju? w nim 5% udzia?ów.

  W ukrai?skim bud?ecie na 2015 rok zaplanowano 17 mld USD wp?ywów z prywatyzacji rekompensata.

 4. Kijowskie rezuny wieszaj? powsta?ca Donbasu i jego brzemienn? ?on?

  Egzekucja powsta?ca pospolitego ruszenia Donbasu i jego brzemiennej ?ony, wykonana przypuszczalnie przez oprawców z ukrai?skiego batalionu „Donbass”.

  Video tego mordu powsta?ca pospolitego ruszenia i jego ?ony, znaleziono w telefonie komórkowym jednego z oprawców ukrai?skiego batalionu, który zosta? zastrzelony przez milicj? ludow? ?uga?skiej Republiki Ludowej (wida? go na zamieszczonych fotografiach).

  Redakcja NewsFront nie r?czy za autentyczno?? tego video. Pewnym mo?na by? tylko tego, ?e to video znalezione zosta?o w telefonie komórkowym zabitego oprawcy.

 5. W celu zniszczenia lub podporz?dkowania sobie przeciwnika, stosuje on wszystkie mo?liwe sposoby militarne i niemilitarne. Przy czym, w zale?no?ci od specyfiki sytuacji, stosuje je wszystkie, lub tylko ich cz???, równocze?nie, albo w z góry zaplanowanym porz?dku.

  Do metod „zabójczych”, z angielskiego zwanych „lethal methods”, nale??:

  -konwencjonalna wojna na ladzie, morzu i w powietrzu;
  -wojna przy u?yciu broni masowego ra?enia-nuklearnej, biologicznej, chemicznej itp;
  -wojna „przez po?redników” (proxy war ), której wspó?czesne przyk?ady to stworzenie przez CIA terrorystycznych organizacji takich jak Al-Kajda, czy ISIS w celu rozmontowania systemu politycznego krajów muzu?ma?skich;
  -zakamuflowane ataki broni? masowego ra?enia, które po raz pierwszy u?yto w podboju Ameryki, rozprowadzaj?c w?ród Indian koce ska?one chorobami zaka?nymi, co doprowadzi?o do eksterminacji pierwotnej populacji pó?nocnego kontynentu, za? wspó?czesnymi ich przyk?adami mog? by?: sztucznie wygenerowana epidemia Eboli w Afryce, czy rozpowszechnianie genetycznie modyfikowanej ?ywno?ci;
  -rewolucje, np. „kolorowe rewolucje” kreowane przez CIA w pa?stwach post-sowieckich, w celu zainstalowania w nich swych kolonialnych re?imów;
  -zamachy terrorystyczne i inne prowokacje, tzw. „false flag ” maj?ce da? pretekst do agresji, lub legalnie usankcjonowanego terroru wymierzonego we w?asne spo?ecze?stwa, przyk?adem których mog? by? „zamachy 9/11”;
  -mordy polityczne, np. zabójstwo Kadafiego.
  Do metod bez u?ycia przemocy fizycznej zalicza si?:
  -wszelkiego rodzaju wojny cybernetyczne, rozbijanie systemów informatycznych, pods?uch, itd.;
  -wojny gospodarcze, np. sankcje na?o?one na Rosj?, manipulowanie cenami surowców, kursów wymian walut, niszczenie realnych gospodarek pa?stw, itd.;
  -tworzenie „wirtualnej rzeczywisto?ci”, która stanowi najwy?sz? form? k?amstwa i propagandy;
  -kulturkamf, polegaj?cy na niszczeniu rodzimych kultur i zast?powaniu ich zachodni? prymitywn? i og?upiaj?c? pop-kultur?, obni?anie poziomu edukacji, poprzez przystosowywanie narodowych systemów szkolnictwa do „standardów zachodnich”;
  -?wiadoma demoralizacja podbijanych spo?ecze?stw poprzez zmuszanie ich do akceptacji „zachodnich warto?ci”, itd.

  List? ta mo?na by d?ugo kontynuowa?, ale ju? tylko zaprezentowane powy?ej przyk?ady kwalifikuj? si? na miano szczytowego osi?gni?cia szatana. Aby nie monopolizowa? tematu, zacytuj? w tym miejscu Amerykanina, Dr Andre Vltchek: który trafia w sedno sprawy:

  The Empire lies continuously. It lies in the morning, during the day, in the evening, even at night, when most of the people are sound asleep. It has been doing it for decades and centuries. For grand deceits it relies on countless numbers of propagandists who pose as academics, teaches, journalists and “public intellectuals”.

 6. Panowie,czy Wojsko Polskie naprawde bedzie szkolic wyznawcow tych,ktorzy zabijali moich bliskich na Wolyniu w 1943 roku?Jesli tak,to wstyd!Rzad gotowe lizac dupe neobanderowcam na Ukrainie tylko po to by draznic Rosji.Gorzko,bardzo gorzko to widziec!Dzieki Bogu,ze moj dziadek,ktory cudem uciekl rzezi Wolynskiej w 1943 roku,a nastepnie walczyl w Wojsku Polskiem za wolnosc Ojczyzny-Polski od nazistow i ich psow-banderowcow,nie widzie tego wstydu!Hanba rzadowi!Sprzedali Polske neobanderowcam,kurwy!

 7. OUN LUDOBOJCZA organizacja jest nie tylko odpowiedzialny za mord na ok , 150.000 Polakow wraz z UPA , oni sa takze odpowiedzialni za mordy na bezbronnej Zydowskiej ludnosci cywilnej jako sila pomocnicza Einzatzgruppen , Oblicza sie ze OUN I UPA jako pomocnicy mogli uczestniczyc w ludobojstwie kilkuset tysiecy Zydow. Nikt z tych zloczyncow ludobojcow do dzis za te zbrodnie nie zostal ukarany.

 8. wpuscilismy setki setki tysiecy ukraincow do Polski teraz jest ich wiecej miliony ? Ich dzieci nienawidza nas prawdziwa nienawiscia Janczarow , przykladem jest Siemioniak , to co sie teraz dzieje to jest wrecz niewiarygodne , przypominam ukraincy faszysci , miedzy 2 a 9 maja 2014 wymordowali w najokrutniejszy sposob ok , 200 cywili w 4 miastach wschodniej ukrainy ,nagrania z tych mordow sa na you tube , bylo to odwzorowanie mordow ktore popelniali z Einzatzgruppen , ( ok , 500.000 Zydow ) oraz 150.000 Polakow. Tez miedzy 2 a 9 maja bylo zabijanie palkami , odcianie glow , gwalty I zabijanie , palenie zywcem . ROWNY ROK TEMU . UKRAINCY NIC ALE TO NIC SIE NIE ZMIENILI.

 9. No tak! Niejaka Pomaska z PO publicznie porzyzna?a si? do szkolenia rosyjskiej opozycji, Siemoniak b?dzie szkoli? upa-oun. Pytanie: za czyje pieni?dze? Pro?ciej b?dzie jak przywódc? POPiS-u zostanie Poroszenko. Przynajmniej wszystko b?dzie jasne…………..

 10. Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak do natychmiastowej dymisji! Powodem wydanie decyzji o przeprowadzeniu szkolenia batalionu nosz?cego nazw? Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN), o czym poinformowa? na konferencji prasowej gen. Mieczys?aw Gocu?, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Mo?na zrozumie?, ?e wybaczyli?my Niemcom zbrodnie hitlerowców, a oni szkolili naszych oficerów WP, wyje?d?aj?cych na niemieckie akademie wojskowe, po odzyskaniu pe?nej niepodleg?o?ci (27 pa?dziernik 1991). Polacy jednak nie dokonali ludobójstwa na ?l?sku, Mazurach, czy Pomorzu, a niemieckie uczelnie kszta?c?ce naszych ?o?nierzy nie nosz? nie?miertalnych imion w?satego Hitlera, dzieciatego Goebbelsa, czy szpadzistego Himmlera. Mo?na zrozumie?, ?e dzi? do Polski przyje?d?aj? na szkolenia ?o?nierze z Ukrainy w ramach wymiany do?wiadcze?, wspó?pracy dobros?siedzkiej. Absolutnie nie mo?na zgodzi? si? jednak, ?e nasz? granic? leganie przekraczaj? ukrai?skie ?o?daki, nosz?ce imi? pod?ej OUN, zbrodniczej, ludobójczej organizacji, odpowiedzialnej za ludobójstwo na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 – 1947 w tym oko?o 500 tys. ?ydów (czynne wspomaganie hitlerowców) i oko?o 200 tys. niewinnej, ubogiej ludno?ci polskiej. Pa?stwo polskie to nie tylko ostatnie, trudne, a nawet tragiczne lata i wieki ciemne, cho? i takie bywa?y, nasza ojczysta historia to wieki pe?ne rycerskiej chwa?y i ?wiat?a dla innych narodów Europy, a nawet i ?wiata. Po temu Panie Siemioniak poradzimy sobie z tymi heniebnymi decyzjami, które Pan w tym miejscu wprowadza i czas poka?e w?a?ciwe ich miejsce, lecz w tamtych dniach to Pa?skie inicja?y b?d? tam zapisane. Zapewniam Pana solennie, ?e dla ludobójców z OUN-UPA nie ma rehabilitacji, owszem jest chrze?cija?skie przebaczenie, lecz nie ma i nie b?dzie dla nich miejsca w?ród bohaterów! Jest za to i zawsze b?dzie w naszym narodzie pami?? o M?czennikach Wo?ynia i Kresów, o studniach pe?nych ludzi, o masowo, bestialsko gwa?conych Polkach, o r?banych siekierami starcach, o nadziewanych na sztachety p?otów polskich niemowl?tach, o ca?ych rodzinach palonych w rodzinnych domach i stodo?ach, o ludziach gwo?dziami przybijanych do drzwi i ?cian domów, których nie chcieli opu?ci?, gdy? by? to ich dom ojczysty, gdy? by?a to Polska. Za? por. Zygmunta Jana Rumla dusz?, jak wierzymy g??boko z synowsk? ufno?ci? zdobi? dzi? nie?miertelnym wawrzynem anio?owie chwa?y (10 lipca 1943), cho? jama Jego ostatnia, po dzi? dzie? nieznana.

 11. Raczcie Pa?stwo zwróci? uwag? na fakt, ?e nie wszystkie podawane w Internecie wiadomo?ci s? zgodne z prawd?. Internet mo?e by? wiarygodnym ?ród?em informacji pod warunkiem, ?e umiej?tnie si? z niego korzysta. Powy?szy artyku? jest przyk?adem manipulacji. Mimo to czytaj?c to dajecie Pa?stwo wiar? wszystkiemu co jest tu napisane, cho? to kompletne bzdury.
  Kiedy sko?czy si? ten chory rewolucjonizm w g?owach Polaków?

 12. Poroszenko, Siemioniak i klocki cioci kloci, czyli jak wyszkoli? banderowca z batalionu OUN za pieni?dze polskiego podatnika. Nag?o?nienie szokuj?cego, rzekomego pomys?u szkolenia w Polsce, przekonanych ideowo banderowców, spotka?o si? ze zdrow? rekacj? obecnego kierownictwa MON. Rzecznik Ministerstwa Jacek So?ta napisa?: „Nigdy nie mia?o miejsce spotkanie, na którym mieliby decydowa? o szkoleniu w Polsce ukrai?skich dowódców batalionów, czy te? ?o?nierzy z batalionu OUN.”. I doda?, ?e nieprawd? jest tak?e powo?anie si? na rzekom? wypowied? szefa Sztabu Generalnego, bo gen. Gocu? „nigdy nie zapowiada? szkolenia ?o?nierzy tej jednostki w Polsce”. Dementi MON z 03 czerwca wyja?nia zatem niewygodne zarzuty oponentów, przewa?nie ze strony Kresowian, lecz absolutnie nie rozwi?zuje powa?nego problemu, który istnieje i z którym b?dzie musia?a zmierzy? si? polska armia, je?li nie dzi? to na pewno w niedalekiej przysz?o?ci. Otó? pododdzia? OUN sta? si? kompani? batalionow? taktycznej grupy zwiadowczej w sk?adzie 81 brygady desantowo-szturmowej, utworzonej jesieni? 2014 roku na bazie 95 samodzielnej brygady aeromobilnej i 25 brygady powietrzno-desantowej. Cz?onkowie OUN stali si? zatem cz?onkami Si? Zbrojnych Ukrainy i oficjalnie stacjonuj? w mie?cie Konstantynówka? S?usznie zatem pytaj? Kresowianie nauczeni do?wiadczeniami czerownych nocy na Wo?yniu i nie tylko: „Gdzie i kiedy polska generalicja zastrzeg?a sobie, ?e nie przyjmie na szkolenie w Polsce ?o?nierzy 81 brygady desantowo-szturmowej, w sk?ad której wchodzi batalion OUN, ani nikogo z garnizonu w mie?cie Konstantynówka?”. Gdy? to tam w?a?nie s? obecnie spadkobiercy ideowi ludobójczej OUN. Oraz druga, konieczna, pal?ca kwestia: „W jaki sposób Sztab Generalny WP mo?e zagwarantowa?, ?e nie b?dzie szkoli? bojówkarzy OUN?”. To s? wa?ne, b. aktualne pytania do Ministra Tomasza Siemioniaka i dobrze by by?o szybko wypracowa? w tym kierunku odpowiednie dyrektywy, których jak domy?lam si? raczej na pewno jeszcze nie ma. Na koniec s?ówko o faktycznym, elementarnym braku zaufania do obencnego rz?du i rz?dz?cych elit ze stronu narodu. Przyczyn tego stanu rzeczy komentowa? tu nie trzeba, gdy? s? ogólnie znane b. dobrze. Po temu prosz? si? nie mierzi? na zacnego Ks Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, czy ?rodowiska Kresowian, gdy? nauczeni przyk?adem i do?wiadczeniami naszych przodków, jak to si? mówi: „wolimy dmucha? na zimne zawczasu”, ni? ufa? po czasie urz?dnikom, by nie napisa? nieco dosadniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*